Keskusest

Käo Tugikeskuse Pae keskuses (Pae 37/ Võidujooksu 18) ja Maleva keskuses (Maleva 16) osutatakse täiskasvanute päevahoiuteenust (tööpäevadel).

Eesmärk:

Luua tingimused parima võimaliku toimetuleku tagamiseks tavapärases keskkonnas ja võimalikult aktiivne osavõtt eakohastest tegevustest päevakeskuses. Toetada teenusekasutaja perekondi, andes neile võimaluse tööl käimiseks või võimaldada ajutist päevast puhkust. Vähendada teenusekasutaja pikaajalisele hooldusele suunamise vajadust.

Teenuse sihtgrupiks on raske-ja sügava intellektipuude või liitpuudega isikud alates 18 eluaastast, kes elab kodus koos pere ja/või lähedastega.

Teenus sisaldab järgmisi tegevusi:

Teenuse pakkumisel tagab teenuse osutaja intellekti- või liitpuudega isikule:

  • hooldus- ja hügieenitoimingud;
  • kodumajanduslikes-ja eneseteeninduslikes tegevustes juhendamise ja abistamise;
  • võimete-ja eakohaste igapäevaelu tegevuste toetamise;
  • tegevustesse kaasamise;
  • teenusekasutaja perekonna ja tugivõrgustiku nõustamise- ja informeerimise;
  • toitlustamise.

Keskuses koostatakse koostöös teenusekasutaja ja tema vanemaga individuaalne tegevusplaan (ITP).

Vastunäidustused teenusele suunamiseks on:

  • statsionaarset ravi vajav psüühikahäire või somaatilisest haigusest tulenev põetusvajadus;
  • nakkushaigused aktiivset ravi vajavas ja /või nakkavas faasis;
  • vanaduspensioni ikka jõudnud dementsusediagnoosiga isikud;
  • agressiivne käitumine, mis on ohtlik enesele, teistele teenuse kasutajatele ja töötajatele.

Käo Tugikeskuse päevahoiuteenuse kirjeldus  
Täiskasvanute keskuse kodukord