Päevahoiuteenus

Päevahoiuteenuse eesmärgiks on pakkuda toetavat päevahoiuteenust lapsele, kellel on tuvastatud raske või sügav puude raskusaste vaimse funktsiooni või muu funktsiooni kõrvalekalde tõttu.
Toetame raske ja sügava puudega last kasvatavat perekonda luues tingimused vanematele tööl käimiseks.
Teenust osutatakse Tallinna linna eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt või muudest allikatest. Laste tegevusvahendite ja toidukorra hinna kehtestab Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet.

TEENUSE OSUTAMISE MAHT

Päevahoiu teenust osutatakse lastele, kelle hariduse omandamine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava alusel toimetuleku- või hooldusõppes.

TEENUSE OODATAV TULEMUS:

  • lapse hooldus, järelevalve ja turvalisus on tagatud;

  • lapse päev on sisustatud vaheldusrikka struktureeritud võimetekohase tegevusega;

  • laps saab juhendamisel igapäevaelus vajalike põhioskustega oma võimete kohaselt hakkama;

  • laps väljendab ennast kasutades alternatiivseid kommunikatsioonivahendeid lähtudes oma võimetest;

  • tegevused on elulised, praktilised ning eakohased. Lapse võimetekohane areng on toetatud;

  • lapse vanematele/ eestkostjatele on loodud tingimused tööle asumiseks ja hoolduskoormuse vähendamiseks;

  • lapse vanemad/ eestkostjad on informeeritud teenustest ja abi saamise võimalustest.